Kotihoidon työntekijöiden ja esimiesten koulutukset 

Tampereen ammattikorkeakoulu on suunnitellut ja toteuttanut kaksi koulutuskokonaisuutta yhteistyössä kotihoidon toimijoiden kanssa. Pilottikoulutukset käynnistyivät lokakuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2020 loppuun saakka. 

Koulutukset on suunnattu kahdelle eri kohderyhmälle:

 • Työntekijöille suunnattu koulutuskokonaisuus kantaa työnimeä ”Minä osaan ja uskallan” – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista digitaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa.

 • Esimiehiä valmennetaan otsikolla: ”Me osataan ja uskalletaan” – Kotihoidon esimies tiimin tukena digitaitojen kehittämisessä.

 

Kouluttajina toimivat sotealan digitalisaation ja hyvinvointiteknologian asiantuntijat Tampereen ammattikorkeakoulusta: Nina Eskola-Salin, Sanna Keskikuru, Toni Leander ja Tony Torp. Aluksi koulutukset toteutettiin 1,5 tunnin mittaisina teematapaamisina. Hankkeen edetessä koulutuksen painopiste on siirtynyt verkkoon. Aiheina ovat ne terveydenhuollon digitaaliset osa-alueet, jotka osaamiskartoitusten perusteella nousivat esiin haastavimpina alueina.

Koulutusprosessiin kuuluu olennaisena osana kollegoiden kanssa käytävät keskustelut ja pohdinnat hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödynnettävyydestä oman työn ja omien asiakkaiden näkökulmasta. Kun esimerkiksi perehdytään arjen mielekkyyttä tukevaan teknologiaan, niin kurssilaisen tehtävä on pohtia sopivia teknologioita omille asiakkaille ja oman työn tarpeisiin, mitä on tarjolla ja mistä asiakkaat voisivat hyötyä. Näin kurssilaisilla tulee sovellettua tapaamisessa opittuja asioita suoraan omaan työhönsä.

Verkko-oppimisympäristö

Hankkeessa Tampereen ammattikorkeakoulu on rakentanut avoimen 360˚-verkko-oppimisympäristön, joka auttaa hoitoalan ammattilaisia vahvistamaan digitaalista ja teknologista osaamistaan. Se opastaa digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen äärelle,  jotka tukevat ja helpottavat hoitotyötä sekä tuovat lisäarvoa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Koulutusta lähihoitajille:

”Minä osaan ja uskallan – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista digitaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa”

Koulutuksen tavoitteet:

 • Lisätä työssä olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden valmiuksia hyödyntää digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja työnsä tukena, kotihoidon asiakkaan parhaaksi.

 

DigiTaitojen teemat koulutuksessa:

 • Arjen mielekkyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevan teknologian hyödyntäminen

 • Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa

 • Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa

 • Itsenäistä kotona selviämistä ja turvallisuutta tukevan teknologian hyödyntäminen

 • Digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen ja digitaalisen asioinnin ohjaaminen

 • Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi

 • Digitaalisuus dokumentoinnissa

 

Toteutus:

Koulutus toteutetaan verkkoympäristöissä. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkotapaamisista ja etätyöskentelystä, jossa hyödynnetään "Minä osaan ja uskallan" -verkkoympäristössä tapahtuvaa itsenäistä opiskelua. Itsenäisten pohdintojen lisäksi osaamisen kehittämisessä hyödynnetään myös oman tiimin kesken ja asiakkaiden kanssa käytäviä keskusteluja ja pohdintoja. Osallistujat opetetaan aloitustapaamisessa verkkoympäristöissä toimimiseen ja heidän on mahdollista saada ohjausta myös tapaamisten välillä. Koulutus toteutetaan osana DigiTaito ESR-hanketta ja se on osallistujille maksuton.

Kohderyhmä:

 • Kotihoidon työntekijät

Ilmoittautuminen:

 

Aikataulu:

 • 26.8.2020 klo 14:30 - 16:00 Koulutuksen käynnistys verkossa

 • 24.9.2020 klo 14:30 - 16:00 Väliohjaus verkossa

 • 19.10.2020 klo 14.30 - 16.00 Koulutuksen päätös verkossa

 

Lisätiedot: Nina Eskola-Salin, nina.eskola-salin@tuni.fi

digiolohuone_vanhempi herra iloisena soh
AdobeStock_317585772.jpeg

Koulutusta lähihoitajakoulutuksen opettajille ja kouluttajille:

”Minä osaan ja uskallan – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista digitaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa”

Koulutuksen tavoitteet:

 • Lisätä opettajien valmiuksia kouluttaa tulevia lähihoitajia digitaalisaation ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä kotona asuvien ikäihmisten tukemisessa ja kotihoidon arjessa

 • Lisätä opettajien valmiuksia hyödyntää DigiTaito-hakkeessa rakennettua digitaalista oppimisympäristöä tulevien lähihoitajien digitaalisen ja teknologisen osaamisen kartuttamisessa

 

DigiTaitojen teemat koulutuksessa:

 • Arjen mielekkyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevan teknologian hyödyntäminen

 • Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa

 • Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa

 • Itsenäistä kotona selviämistä ja turvallisuutta tukevan teknologian hyödyntäminen

 • Digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen ja digitaalisen asioinnin ohjaaminen

 • Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi

 • Digitaalisuus dokumentoinnissa

 

Toteutus:

Koulutus toteutetaan Zoom-verkkoympäristössä. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkotapaamisista ja työskentelystä omien opiskelijoiden kanssa tapaamisten välillä.

 

Työskentelyssä hyödynnetään sekä opettajatiimin kesken että opiskelijoiden kanssa käytäviä keskusteluita. Koulutus toteutetaan osana DigiTaito ESR-hanketta ja se on osallistujille maksuton.  

 

Koulutuksessa pääset mukaan hyödyntämään oppimisympäristöä omassa opetuksessasi. Tutustu 360-ympäristöön täällä.

 

Kohderyhmä:

 • Lähihoitajakoulutuksen opettajat ja kouluttajat

 

Ilmoittautuminen:

 

Aikataulu:

 • 7.8.2020 klo 14:30 - 16:00 Koulutuksen käynnistys:
  o   Digitaaliset ja teknologiset taidot lähihoitajan työssä.
  o   ”Minä osaan ja uskallan” 360-kuvaan pohjautuvan oppimisympäristön haltuunotto

 • 3.9.2020 klo 14:30 - 16:00 Välitapaaminen
  o   Kokemukset digitaalisen ympäristön hyödyntämisestä
  o   Digitaaliset ja teknologiset taidot lähihoitajan työssä – teema jatkuu

 • 29.9.2020 klo 14:30 - 16:00 Päätös
  o   Kokemusten koonti - jatkokehittämisehdotukset

 

Lisätiedot: Nina Eskola-Salin, nina.eskola-salin@tuni.fi